Regulamin Platformy PACTT

Pactt Sp. z o.o.
Siedziba: Marcina Kasprzaka 7/9
91-078 Łódź

Adres korespondencyjny:
ul. Krowoderska 63a/9
31-158 Kraków

NIP: 7272840278
REGON: 385013903
KRS: 0000817476

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: pactt-technology.com (zwanego dalej „Platformą PACTT” lub „Platformą”).

Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Platformy PACTT, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Platformy PACTT dostarczane są i świadczone przez spółkę PACTT sp. z o. o. (zwaną dalej „Usługodawcą”) z siedzibą w Łodzi (91-078), ul. Marcina Kasprzaka 7/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817476, NIP: 7272840278, REGON: 385013903, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych.

Użytkownik może korzystać z Platformy PACTT wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli dana osoba nie akceptuje Regulaminu, nie może ona korzystać z Platformy PACTT. Regulamin i inne warunki Usług Usługodawca udostępnia bezpłatnie każdemu przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie danej osoby – w taki sposób, który umożliwia jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

Znaczenie pozostałych pojęć używanych w Regulaminie:

Cennik – wykaz cen i Opłat, stosowanych przez Usługodawcę w ramach płatności za Usługi, dostępny pod tym linkiem: https://www.pactt-technology.com/cennik/ lub określony w Umowie wdrożeniowej

Dokument – dokument, w szczególności umowa, przetwarzany w ramach korzystania z Usług

Konto – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; indywidualnie wydzielona Użytkownikom i modyfikowalna część Platformy PACTT; Konto umożliwia korzystanie z pozostałych Usług

Okres abonamentowy – miesięczny, kwartalny lub roczny okres świadczenia Usług, którego długość określana jest wybranym przez Użytkownika Pakietem, za który uiszcza się Opłaty; Okres abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca; pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy

Opłata – określona w Cenniku, miesięczna, kwartalna lub roczna opłata abonamentowa, której wysokość jest zależna od wybranego rodzaju Pakietu, Okresu abonamentowego, sposobu płatności oraz zakresu przedmiotowego Usług

Pakiet – wariant określający zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy PACTT, wybierany przez Użytkownika na podstawie udostępnianych przez Usługodawcę opcji; więcej informacji o dostępnych Pakietach znajduje się pod adresem https://www.pactt-technology.com/cennik/ lub w przypadku ich braku – w umowie wdrożeniowej.

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem: https://www.pactt-technology.com/polityka-prywatnosci/

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Usługodawcę

Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Usługodawcy, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością; w szczególności za działanie Siły wyższej uważa się atak hackerski albo wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Platformy PACTT

Strony – Usługodawca i Użytkownik, będący stronami danej Umowy

Treści – Dokumenty, treści, dane, w tym dane osobowe, informacje i inne materiały, zamieszczane przez Użytkowników na Platformie PACTT, w tym poprzez digitalizację

materiałów zewnętrznych lub stworzenie nowych materiałów w ramach Platformy PACTT za pośrednictwem jej funkcjonalności

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin, zaś szczegółowe – uzgodnione przez Użytkownika i Usługodawcę warunki świadczenia Usług

Umowa wdrożeniowa – Umowa zawierająca dodatkowe postanowienia związane z pracami wdrożeniowymi, ustalonymi indywidualnie przez Strony

Usługa/Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym w postaci funkcjonalności Platformy PACTT, służące do zarządzania Treściami, w szczególności Dokumentami, przechowywania ich, kreowania ich treści oraz podejmowania innych czynności z nimi związanych, w tym przy udziale innych Użytkowników Zewnętrznych

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Platformy PACTT w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej

Użytkownik Zewnętrzny – Użytkownik, nieposiadający wykupionego Pakietu, korzystający z Usług na zaproszenie innego Użytkownika; Użytkownik Zewnętrzny korzysta z Usług w ograniczonym zakresie – może on podpisywać oraz pobierać Dokumenty, udostępnione mu przez Użytkownika oraz korzystać z innych funkcjonalności Platformy PACTT, które są udostępniane Użytkownikom Zewnętrznym

Wersja demonstracyjna

Nieodpłatny wariant świadczenia Usług, mający na celu zaprezentowanie Usług oraz sposobu działania Platformy PACTT,

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Umowy.

1.2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy związane z wykonywaniem Usług zawierane są w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

1.3. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie PACTT ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.

2. PLATFORMA PACTT

2.1. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy PACTT, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Platformy PACTT, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Opera, Edge lub Safari; (d) włączona obsługa plików Cookies i JavaScript; (e) stabilne łącze internetowe.

2.2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania danych, w tym Treści, o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Platformy PACTT lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, a w szczególności zakazane jest: (a) dokonywanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy PACTT oraz korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników; (b) podejmowanie działań na niekorzyść osób trzecich albo Usługodawcy, w szczególności poprzez wprowadzanie niedozwolonych Treści; (c) naruszanie warunków Regulaminu, Umowy lub przepisów obowiązującego prawa; (d) używanie Usług do celów innych, niż są one przeznaczone; (e) działanie w sposób, który może być negatywny dla Usługodawcy lub Platformy PACTT.

2.3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy PACTT lub Usług, przy czym zobowiązuje się, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Zmiana Platformy PACTT lub zmiana Usług nie stanowi zmiany Umowy.

2.4. Usługi oraz Platforma PACTT i ich elementy składowe, w tym design i oznaczenia Platformy PACTT oraz te Dokumenty i ich części, które są dostarczane przez Usługodawcę, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, takimi jak znaki towarowe, wzory przemysłowe albo tajemnica przedsiębiorstwa, należącymi do Usługodawcy. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w

całości, bez zgody Usługodawcy określonej funkcjonalnościami Usług. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Usługodawcy elementów Platformy PACTT.

2.5. W ramach Usług, Użytkownik może otrzymywać powiadomienia w formie wiadomości elektronicznych, w szczególności o aktualizacji statusu Dokumentów lub zmianie funkcjonalności Platformy PACTT.

3. KONTO

3.1. Rejestracja Konta inicjowana jest za pomocą formularza dostępnego na Platformie PACTT, po uzupełnieniu i wysłaniu, którego Użytkownik otrzymuje wiadomość na wskazany przez

niego adres e-mail, zawierającą link umożliwiający pierwsze logowanie i wygenerowanie hasła.

3.2. Jeżeli Konto nie jest zakładane przez uprawnioną osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, dana osoba oświadcza, iż działa na zlecenie Użytkownika będącego przedsiębiorcą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną i jest odpowiednio umocowana do działania w jego imieniu i na jego rzecz.

3.3. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa, pod warunkiem uprawnienia lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, zawarcie Umowy jest bezskuteczne.

3.4. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych. W przypadku późniejszej ich zmiany, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.

3.5. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Usługodawcy wysyłanej w formie elektronicznej.

3.6. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom innym niż uprawnione na mocy regulacji wewnętrznych Użytkownika.

3.7. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres email, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres email: office@pactt-technology.com albo poprzez skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności udostępnianych w ramach Platformy PACTT. Zgłoszenie Konta do usunięcia jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy, przy czym w takim przypadku, Użytkownikowi nie należy się zwrot Opłat.

3.8. Usunięcie Konta skutkować będzie, w zależności od decyzji Użytkownika, usunięciem całej zawartości (w tym Treści oraz Dokumentów) natychmiastowo lub po upływie trzydziestu [30] dni. Użytkownikowi umożliwia się pobranie zgromadzonych Dokumentów oraz Treści w terminie ww. trzydziestu [30] dni, chyba że wybrał on opcję natychmiastowego usunięcia.

4. WERSJA DEMONSTRACYJNA

4.1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego testowania Usług w ramach Wersji demonstracyjnej. Do Wersji demonstracyjnej zastosowanie mają wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, odpowiednio również dotyczące zawarcia Umowy oraz skutków jej rozwiązania lub wygaśnięcia, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Opłaty oraz Okresu abonamentowego.

4.2. Celem zamówienia Wersji demonstracyjnej, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz, wysyłając go następnie Usługodawcy. Po wysłaniu, do Użytkownika zostanie przesłany link, przez który możliwe jest skorzystanie z Wersji demonstracyjnej.

4.3. Jeżeli Użytkownik chce dalej korzystać z Usług, wówczas z dniem zakończenia korzystania z Wersji demonstracyjnej, zobowiązany jest uiścić Opłatę wskazaną w wybranym Pakiecie. Jeżeli Użytkownik nie uiści Opłaty, Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, chyba że Strony postanowiły inaczej.

4.4. Wersja demonstracyjna udostępniana jest nie dłużej niż na okres czternastu [14] dni. Po tym czasie, w przypadku zakończenia Umowy, wszystkie Treści oraz Dokumenty zostaną przez Usługodawcę usunięte po upływie czternastu [14] dni, licząc od dnia zakończenia Wersji demonstracyjnej.

4.5. Usługodawca zastrzega, że uzyskanie dostępu do Wersji demonstracyjnej zależne jest wyłącznie od jego decyzji i wskazuje, że nie wszyscy Użytkownicy będą mogli uzyskać do niej dostęp.

5. UMOWA I PAKIETY

5.1. Zakup Pakietu przez Użytkownika może nastąpić poprzez Platformę PACTT lub w ramach Umowy wdrożeniowej.

5.2. Przy wyborze Pakietu za pośrednictwem Platformy PACTT, Użytkownikowi zostanie przedstawione, do akceptacji, podsumowanie zawierające zakres Usługi w ramach wskazanego Pakietu, czas zakończenia Okresu abonamentowego, wysokość należnej Opłaty oraz inne warunki świadczenia Usług. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili jej akceptacji przez Użytkownika, a następnie Usługodawcę, dochodzi do zawarcia lub zmiany Umowy. Szczegółowy zakres Umowy zależy od rodzaju Pakietu.

5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia lub zmiany Umowy bez podania przyczyny.

5.4. Warunkiem aktywacji Pakietu oraz rozpoczęcia świadczenia Usług i funkcjonalności w nim dostępnych, zgodnie z informacją na Platformie PACTT, jest dokonanie płatności w wysokości oraz terminie wskazanym przez Usługodawcę lub ustalonym w Umowie wdrożeniowej.

5.5. Użytkownik może zmienić Pakiet na wyższy w każdym momencie. Zmiana Pakietu następuje przez zakup wyższego Pakietu. Zmiana Pakietu następuje z pierwszym dniem następującego Okresu abonamentowego.

5.6. Z dniem zakończenia Okresu abonamentowego, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres odpowiadający zakończonemu Okresowi abonamentowemu, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy.

5.7. Użytkownik lub Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, skutecznym na koniec Okresu abonamentowego obowiązującego na moment złożenia wypowiedzenia, wysyłając drugiej Stronie wiadomość e-mail z oświadczeniem woli rozwiązaniu Umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania przez drugą Stronę takiego oświadczenia woli.

5.8. Użytkownik może, w ramach zakupionego Pakietu, udzielać dostępu do Platformy PACTT osobom działającym w ramach jego struktury organizacyjnej, których liczba zależna jest od wybranego Pakietu, jak również Użytkownikom Zewnętrznym, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. CENY I PŁATNOŚCI

6.1. Korzystanie z Usług jest odpłatne w zakresie, w jakim określa to Cennik lub Umowa wdrożeniowa. Ceny podawane przez Usługodawcę, w szczególności w Cenniku są cenami netto. Opłaty są bezzwrotne.

6.2. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej.

6.3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, co nie stanowi zmiany Umowy w Okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany Cennika. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w związku z zakończeniem Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Użytkownika wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.

6.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na płatności rekurencyjne, których wstrzymanie nastąpi wraz z wypowiedzeniem i zakończeniem Umowy.

6.5. Użytkownik jest zobowiązany uiszczać płatności za kolejne Okresy abonamentowe z góry. Jeżeli nie uiszcza opłaty za dany Okres abonamentowy, po upływie ponownego terminu zapłaty, nie krótszego niż dwa [2] dni, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym przez Usługodawcę, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania w całości lub w części odpłatnych Usług, z możliwością ich ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli Użytkownik nie ureguluje należności, wówczas, po upływie kolejnych

czternastu [14] dni Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a także usunięcia Treści i Dokumentów Użytkownika.

6.6. Jeżeli Użytkownik po raz drugi (lub więcej) nie reguluje należności, Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta bez dodatkowego wezwania.

6.7. Opłacanie Pakietu jest możliwe na zasadach określonych każdorazowo na Platformie PACTT, w tym, o ile zostało tak wskazane, z wykorzystaniem funkcjonalności

oferowanych przez podmioty trzecie, takie jak operator płatności. Wszelkie informacje konieczne do zrealizowania płatności wskazane będą na Platformie PACTT.

7. TREŚCI

7.1. Wprowadzając Treści do Platformy PACTT, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest właścicielem lub legalnym posiadaczem Treści, przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego Regulaminu, (b) Treści nie naruszają praw osób trzecich, (c) używanie i rozporządzanie Treściami w ramach Usług nie będzie naruszać praw osób trzecich.

7.2. Użytkownik nie może umieszczać na Platformie PACTT Treści lub korzystać w ramach Usług z Treści, które mogą: (a) naruszać dobra osobiste podmiotów trzecich lub jakiekolwiek prawa, w szczególności prawa konsumenckie, (b) upowszechniać łamanie praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych, w tym wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań, (c) propagować ideologie oraz metody i praktyki niezgodne z przeznaczeniem Platformy PACTT, (d) mieć charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia, (e) zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy, (f) zawierać materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (g) być w sposób oczywiście sprzeczny z powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”, (h) zawierać wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (i) promować konkurencyjne strony internetowe lub konkurencyjnych usługodawców internetowych, (j) propagować nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym; (k) zawierać dane osobowe, do których przetwarzania Użytkownik nie jest uprawniony w świetle przepisów prawa.

7.3. Użytkownik jest w pełni i samodzielnie odpowiedzialny wobec Usługodawcy i wobec osób trzecich za Treści oraz za szkody wynikłe z korzystania z Treści lub rozporządzania nimi. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za przekaz swoich Treści oraz następstwa ich rozpowszechnienia.

7.4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za utratę przez Użytkownika Treści na skutek usunięcia Konta lub innych działań, w tym niezależnych do Usługodawcy, w szczególności zaś działań osób, którym Użytkownik zapewnił dostęp do Konta.

7.5. Usługodawca nie zapewnia ani nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub wiarygodności jakichkolwiek Treści zamieszczonych za pośrednictwem Usług. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że Usługodawca jedynie udostępnia Platformę PACTT, zaś jego usługi nie stanowią świadczenia pomocy lub doradztwa prawnego.

7.6. Kopie zapasowe Treści oraz Dokumentów zgromadzonych przez Użytkownika w ramach Konta są tworzone codziennie za pośrednictwem funkcjonalności dostarczanych przez podmioty trzecie. Kopia zapasowa przechowywana jest przez okres wskazany w ramach Platformy PACTT.

7.7. Treści, stanowiące skany dokumentów, niebędące plikami tekstowymi, po ich wysłaniu i wprowadzeniu na Platformę PACTT odczytywane są przez mechanizm OCR (optycznego rozpoznawania znaków) i konwertowane na pliki tekstowe. Uzyskana w ten sposób nowa

Treść może jednak różnić się od treści wprowadzonego dokumentu, co wynika ze specyfiki tego typu oprogramowania. Użytkownik każdorazowo powinien dokonać weryfikacji treści dokumentu poddanego działaniu mechanizmu OCR.

7.8. Przesłane przez Użytkownika Treści nie mogą przekroczyć wielkości wskazanej w Platformie PACTT.

8. DOKUMENTY

8.1. Platforma PACTT umożliwia w szczególności tworzenie, edycję oraz eksport Dokumentów w niej zaimplementowanych przez Użytkowników.

8.2. Usługodawca nie odpowiada za treść Dokumentów, zarówno dostępnych w ramach Platformy PACTT, jak również wykreowanych przez Użytkownika. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za ich przydatność, użyteczność oraz zgodność z ustaleniami pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim. Użytkownik samodzielnie dokonuje oceny danego Dokumentu.

8.3. Podpisywanie Dokumentów na Platformie może być dokonywane za pomocą podpisu elektronicznego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność takiego podpisu, w szczególności za ewentualną nieważność Dokumentu, stanowiącego czynność prawną, dla której przepisy powszechnie obowiązującego prawa zastrzegają formę pisemną (lub inną formę szczególną) pod rygorem nieważności. Usługa podpisu może być świadczona przez usługodawcę zewnętrznego.

8.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za posługiwanie się wobec nich danym Dokumentem.

8.5. Z chwilą wykupienia Pakietu, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Dokumentów Usługodawcy, bez prawa do sublicencji oraz wykonywania praw zależnych. Licencja jest ograniczona w czasie do czasu trwania Okresu abonamentowego i może zostać przedłużona wraz z przedłużeniem tego Okresu. Licencja ta udzielana jest Użytkownikowi na potrzeby własne jego działalności i nie uprawnia Użytkownika do udostępniania Dokumentu osobom trzecim poza użytek własny.

8.6. Po wygaśnięciu licencji, o której mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać posługiwania się Dokumentem, jednakże jest on uprawniony do przechowywania Dokumentów stworzonych w trakcie trwania Umowy w zakresie w jakim jest to konieczne do ustalenia treści stosunków prawnych istniejących pomiędzy Użytkownikiem, a osobami trzecimi.

9. PRZETWARZANIE DANYCH

9.1. Usługodawca gwarantuje, iż dane osobowe, wprowadzane przez niego razem z Treściami i przechowywane na Platformie PACTT nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez Usługodawcę dla własnych celów niezwiązanych wykonywaniem praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

9.2. Usługodawca gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku.

9.3. Z chwilą zawarcia Umowy, Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych (Umowa powierzenia) w postaci danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres oraz inne dane wprowadzane w ramach Treści (kategorie osób, których dane są przetwarzane: osoby występujące w Treściach, w szczególności w umowach). Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wykonania Umowy i świadczenia funkcjonalności Platformy PACTT. Dane te będą na rzecz

Użytkownika przez Usługodawcę zbierane, organizowane, utrwalane, porządkowane, przechowywane, opracowywane, przesyłane, udostępniane, usuwane lub niszczone.

9.4. Usługodawca, w ramach umowy powierzenia, podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. Usługodawca udostępnia również Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o audycie co najmniej na siedem [7] dni roboczych przed jego przeprowadzeniem.

9.5. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Użytkownika o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

9.6. Usługodawca zapewnia, że dostęp do danych, które przetwarza, będą miały tylko osoby, którym Usługodawca nadał zaktualizowane upoważnienia, o których mowa w przepisach RODO, i które zostały przeszkolone w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych według nowych standardów. Usługodawca zapewnia również, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także aby osoby te zobowiązały się do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie.

9.7. Usługodawca wyczerpująco odpowiada na każde zapytanie związane z przetwarzaniem danych, w terminie pięciu [5] dni roboczych od dnia doręczenia zapytania.

9.8. Usługodawca zobowiązuje się zgłaszać Użytkownikowi naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie jednego [1] dnia od chwili powzięcia informacji, informować Użytkownika o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować naruszeniem danych

osobowych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

9.9. Usługodawca nie przetwarza powierzonych danych osobowych poza obszarem UE, lecz w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Usługodawca poinformuje Użytkownika o takim przetwarzaniu i dostarczy Użytkownikowi na jego żądanie kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych obowiązujących w umowie z tzw. podprocesorem).

9.10. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Platformy PACTT oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi, w szczególności: firmie informatycznej, firmie dostarczającej system płatności online, dostawcy podpisów elektronicznych, dostawcy poczty elektronicznej, kancelarii prawnej, dostawcy rozwiązań chmurowych oraz firmie hostingowej (zgoda ogólna). Usługodawca informuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej siedmiu [7] dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Użytkownikowi tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez Usługodawcę innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę.

9.11. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w niniejszym Regulaminie oraz zalecenia RODO w tym zakresie.

9.12. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Użytkownika, Usługodawca usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują Usługodawcy przechowywanie danych osobowych. Usunięcie przez Usługodawcę nastąpi nie później niż trzydziestu [30] dni po rozwiązaniu Umowy.

9.13. Użytkownik zobowiązuje się, iż przez cały okres przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Platformy PACTT, będzie uprawniony do ich przetwarzania, jak również, że będzie mieć prawną podstawę do powierzenia ich Usługodawcy do przetwarzania.

9.14. Usługodawca nie odpowiada za legalność przetwarzania pozyskiwanych przez Użytkownika danych ani za zgodność jego działania z RODO.

9.15. Usługodawca zobowiązany jest do samodzielnego zrealizowania obowiązku informacyjnego względem osób, których dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem Platformy PACTT.

10. REKLAMACJE

10.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy PACTT oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy PACTT czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail office@pactt-technology.com lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie.

10.2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie czternastu [14] dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających jego identyfikację.

10.3. W przypadku, o którym mowa powyżej, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.

10.4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, odpowiedź Usługodawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę PACTT oraz Usługi.

11.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:

11.2.1. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta albo utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia bez odpowiedniego umocowania;

11.2.2. udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;

11.2.3. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Platformy PACTT przez Użytkownika lub osoby trzecie;

11.2.4. usunięcia Konta przez Użytkownika;

11.2.5. rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika;

11.2.6. krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Platformy PACTT, spowodowane koniecznością przeprowadzenia praw naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych na Platformie PACTT lub w jego elementach;

11.2.7. wad i błędów Treści;

11.2.8. używania Treści;

11.2.9. publikowania przez Użytkownika Treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa osób trzecich;

11.2.10. awarii usług, funkcjonalności, narzędzi lub rozwiązań dostarczanych przez podmioty trzecie, pozwalających na prawidłowe działanie oraz korzystanie z Platformy PACTT.

11.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom z winy nieumyślnej oraz odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat.

12. POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI PLATFORMY PACTT

12.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań́, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy PACTT.

12.2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania i sprawności Platformy PACTT, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z działaniem Siły wyższej lub operatora serwerów albo innych zewnętrznych dostawców oprogramowania.

12.3. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Platformy PACTT, Usługodawca okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Platformy PACTT. Dlatego Usługodawca zastrzega sobie prawo do

przerw w realizacji Usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż 4 godzin.

13. NARUSZENIA REGULAMINU

13.1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Usługodawcy, następujące skutki: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę, (b) blokada dostępu do Konta, (c) usunięcie Konta oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, (d) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.

13.2. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści.

13.3. Usługodawca o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres email podany podczas rejestracji, podając podstawę wypowiedzenia Umowy.

14. ZMIANA REGULAMINU

14.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja Platformy PACTT lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy PACTT lub Usług, dodanie nowych funkcjonalności).

14.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na piętnaście [15] dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik w ww. terminie nie wypowie w tym czasie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

14.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Kontakt i sposób porozumiewania się z Usługodawcą jest następujący: (a) mailowo, adres e-mail: office@pactt-technology.com; (b) listownie, adres do

korespondencji: ul. Krowoderska 63a/9, 31-158 Kraków, (c) telefonicznie: +48 730 500 707, (d) za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: https://www.pactt-technology.com/.

15.2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie.

15.3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

15.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

15.5. Polityka Prywatności, znajdująca się pod następującym adresem https://www.pactt-technology.com/polityka-prywatnosci/, stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

15.6. Data wejścia w życie Regulaminu 25.10.2020 r.